Δηλώνω Υπεύθυνα ότι: α) έχω υποβληθεί πρόσφατα σε όλες τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις, η κατάσταση της υγείας μου επιτρέπει την συμμετοχή μου στον αγώνα και συμμετέχω με δική μου ευθύνη. β) θα προσκομίσω υπεύθυνη δήλωση συγκατάθεσης του κηδεμόνα μου, με βεβαιωμένο το γνήσιο της υπογραφής του από επίσημη αρχή, στη γραμματεία του αγώνα για να έχω δικαίωμα συμμετοχής (αφορά τα παιδιά έως και 15 ετών που συμμετέχουν στον παιδικό αγώνα και όλους τους ανήλικους, που θέλουν να συμμετάσχουν στον αγώνα των χλμ. αλλά δεν έχουν συμπληρώσει τα όρια ηλικίας, που αναφέρονται στην προκήρυξη μέχρι 29/09/2018).